Tuesday, April 12, 2011

Forskningspolitisk litteratur

Note: Denne liste er fra arkivets version 1. Mange link er p.t. "døde" da de henviser hertil, dog ikke links til pdf-filer. Listen vil løbende opdateres.


[Denne liste er under løbende opdatering. Ordnet kronologisk.
Forslag modtages gerne (red.)]

1 - Debatbøger
2 - Oversigtsartikler
3 - (a) Analyser af struktur og ændringer i universiteternes forhold
- (b)
Analyser af globalisering og markedsgørelse af de højere uddannelser
- (c) Litteratur om akademisk frihed m.v.
4 - Fagbøger, monografier, lærebøger
***

1 - Debatbøger

Sune Auken, 2010: Hjernedød. Til forsvar for det borgerlige universitet. København: Informations Forlag. [omtalt i her arkivet, se også her]

Mogens Ove Madsen, 2009: Universitetets død. Kritik af den nyliberale tendens. København: Frydenlund. [omtalt her i arkivet; se også her]

Helge Sander (red.), 2009: Fremtidens universiteter. København: Gyldendal. [omtalt her i arkivet]

Karen Lise Salamon, 2007: Selvmål - det evaluerede liv. Kbh.: Gyldendal. [omtalt her i arkivet]

Jørn Lund, 2007: Det faglige løft - om greb og midgreb i uddannelse og forskning. Kbh.: Gyldendal. [omtalt her i arkivet]

Finn Horn og Henrik Kaare Nielsen (red.), 2003: Universitet til tiden? Debatbog. Århus: Forlaget Klim. [omtale af bogen her i arkivet] [ Indhold: Henrik Kaare Nielsen: Universitet til tiden? Henning Lehmann: Universiteter - mellem Humboldt og hvad? Dorthe Jørgensen: Den intellektuelles livsform. Jørgen Øllgaard: Markedsgørelse af universiteterne. Morten Kyndrup: Den store kortslutning : beretning fra en uproduktiv debat om universiteternes styring. Ole Lange: Universiteterne og erhvervslivet - et risikofyldt partnerskab. Birgitte Possing: Humaniora i samtale. De sejrede, de så, de kom / Lars-Henrik Schmidt og Claus Holm ]

Peter Maskell og Hans Siggaard Jensen (red) 2001. Universiteter for fremtiden: universiteterne og videnssamfundet. Frederiksberg: Rektorkollegiet. [kan downloades her i pdf]. [ Indhold: Universiteternes rolle (Hans Siggaard Jensen: Clio og universitas - universitetets nyere historie. Karen Sonne Jakobsen: Det ny humaniora - om universitetets opgaver i samfundet med humaniora som eksempel. Bengt-Åke Lundvall: Universitetet i den lærende økonomi. Universiteternes rolle i den lærende region / Peter Maskell og Gunnar Törnqvist); Vinduer til verden (Universitet - samfund - kreativ styrke / Christian Wichmann Matthiessen og Annette Winkel Schwartz. Wilbert van der Meer: Danske universiteter i en international sammenligning (nøgletal)); Hvad forventer samfundet af universitetet, og hvad kan universiteterne forvente af samfundet (Hans Peter Baadsgaard: Universiteternes rolle i videnssamfundet. Hanne Severinsen: Universiteterne og videnssamfundet. Margrethe Vestager: Universiteter i videnssamfundet. Birthe Weiss: Fri og på tværs. Elsebeth Gerner Nielsen: Universiteterne og kulturen); Interaktive universiteter (Klavs Hornum: Interaktive universiteter - i tæt samspil med erhvervslivet. Eva Steiness: Universiteternes rolle i videnssamfundet. Birgit Bangskjær: Interaktive universiteter er markedsorienterede universiteter) ; Appendiks (Peter Maskell: Hvor går universitetskandidaterne hen, og hvad får de for det?)]

Johan Fjord Jensen, 1996: Babel og Tomrum. De systemiske videnskaber og humaniora. Et essay. Gyldendal, Kbh. [Et humanistisk karatehug til illusionen om at gøre det ustyrlige i forskningen styrbart og planlægge kreativiteten, og et opgør med store dele af den statslige forskningspolitik].

***
2 - Oversigtsartikler
Om universitetstyper:
Wikipedias artikler, (engelsk/amarikanske): "university", "public university", "private university", "for-profit school", "Ivy League", "Higher education in US"; (tyske): oversigt, "Universität", "Privatuniversität", "Volluniversität", "Eliteuniversität".

Jürgen Habermas (1987): “The Idea of the University: Learning Processes” (translated by John R. Blazek), New German Critique, No. 41 (Special Issue on the Critiques of the Enlightenment, Spring - Summer, 1987), p. 3-22 (pdf).

Johan P. Olsen (2005): “The institutional dynamics of the (European) University”, ARENA Working Paper Series 15/2005, Centre for European Studies, University of Oslo. (pdf file; arkivets kopi)

Tom Børsen Hansen og Mikkel Willum Johansen (2007): “Post-akademisk Videnskab”, Aktuel Naturvidenskab nr. 2, s. 30-33. (pdf file)

3 - (a) Analyser af struktur og ændringer i universiteternes forhold:
 • Jørgen Ølgaard (2010): "How to discipline and silence academics", Oxford Magazine, No. 300 (Second Week, Trinity Term, 2010) pp. 5-7. (.pdf)
 • David Budtz Pedersen (2009): “Økonomisk legitimitet eller demokratisk styringsbehov? Om legitimering og styring i den offentlige forskningspolitik”, Tidsskriftet Politik, årg. 12, nr.3, s. 52-65. (pdf). [en oversigtsartikel over en række tendenser til økonomistyring og økonomisk rationalitet i tilrettelæggelsen af den offentlige forskningspolitik].
 • Morten Nørholm (2009): "Sanders lig på bordet", Praktiske Grunde. Nordisk Tidskrift for Kultur- og Samfundsvidenskab, nr.1-2 (Nyhedsbrevet #38) s. 111-117. (pdf her; arkivets kopi) [om ekstern financiering og "fri" forskningstid].
 • Peter Harder, Carl Bache, Mogens Flensted-Jensen, Lene Koch, Søren-Peter Olesen & Kaj Sand-Jensen (2009): Kvalitet og styring i fremtidens universiteter: Ejerskab, ledelseskultur og de faktiske følger af universitetsloven. Udgivet af Forskningspolitisk Udvalg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (et debatoplæg til Forskningspolitisk Årsmøde den 22. jan., 2009). (pdf her; arkivets kopi; andre publ. hos Selskabet her; årsmødet omtales her).
 • Vilstrup, A. m.fl. (2008): Betydningen af den danske forskningspolitik for den universitære forskning. En refleksion over konsekvenserne af en øget politisk styring af universiteterne. Projektrapport, Roskilde Universitet, Det Naturvidenskabelige Basisstudium (pdf; omtalt her).
 • Esther Oluffa Pedersen (2008): Videnssamfundet - det er sund fornuft", Slagmark - tidskrift for idéhistorie nr. 52, s. 67-76 (pdf fil) [analyserer ophavet til sloganet ’fra tanke til faktura’ i Danmarks Erhvervsråds rapport Vidensamfundet – en begrebsafklaring fra 2003 og i skyggerapporten udformet af CO-industri og Dansk Industri (DI) i notatet Fra forskning til faktura fra sommeren 2001. Artiklen belyser hvorledes strategiske udspil fra erhvervsinteressenter som CO-industri og DI blev konkret politik, og hurtigt og direkte udmøntet som dansk lov.]
 • Nils Bredsdorff (2008): "Universiteternes styrelse, ledelsens styrkelse og forskningens frihed – essays om universitetspolitikken og styrelses- og universitetslovenes historie", Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 51, Roskilde (pdf file) [indeholder "Oversigt over de vigtigste lovgivningsarbejder om universiteternes styrelse 1968-2008", og "Om forskningsfrihed, akademisk frihed og selvstyre mm."]. (Et redigeret uddrag holdt som oplæg marts 2009 findes her).
 • Nils Bredsdorff (2008): "To essays om universitetspolitikken og det venligt-fjendtlige samarbejde mellem forskerne", Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 50, Roskilde. (pdf file) [indeholder "Den akademiske fornuftkritiks elendighed" og "Den sociale konstruktion af objektivitet og videnskab"]
 • Susan Wright and Jakob Williams Ørberg (2008): "Autonomy and control: Danish university reform in the context of modern governance", Learning and Teaching. Vol. I, Issue 1, Spring 2008, p. 27–57. (pdf file) [*1]
 • Niels Kærgård, Carl Bache, Mogens Flensted-Jensen, Peter Harder, Søren-Peter Olesen & Ulla Wewer (2007): Forskning- og ytringsfriheden på universiteterne. Forskningspolitisk Årsmøde 2007. Udgivet af Forskningspolitisk Udvalg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (et debatoplæg til Forskningspolitisk Årsmøde den 6. marts 2007). (pdf her; arkivets kopi; andre publ. hos Selskabet her; årsmødet refereret her).
 • Evanthia Kalpazidou Schmidt and Kamma Langberg (2007): "Academic Autonomy in a Rapidly Changing Higher Education Framework - Academia on the Procrustean Bed?", European Education 39(4): 80-94. (pdf file)
 • Asger Sørensen (2007): "Videnssamfundet. En undergravelse af videnskab og demokrati", MPP Working Paper No. 4/2007, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School, Frederiksberg (pdf file; kopi her). Se også en senere version: Asger Sørensen (2008): "Bidrag til kritikken af det nye kvalitetssikringssystem for videnskabelig viden - Om økonomi, ledelse og deres skadelige indflydelse", Slagmark - tidskrift for idéhistorie nr. 52, s. 91-108 (pdf [billedscan 1,9 MB], pdf [doc 137 K]).
 • Terence Karran (2007): "Academic Freedom in Europe: A Preliminary Comparative Analysis". Higher Education Policy 20: 289–313. (abstract and html version; download pdf file). [kommenteret her i arkivet].
 • Jakob Williams Ørberg (2007): Who Speaks for the University? Legislative frameworks for Danish university leadership 1990-2003. Working Papers on University Reform (Danish University of Education, May 2007), Working Paper no 5. [*1]
 • Carsten Henrichsen (2007): "Grænser og vilkår for forskningsfrihed – en 'tour de force' i 30 års universitetsreformer" [i Word her]; Henrik Prebensen: "Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse" [i pdf her]; begge i: Futuriblerne, årgang 35, nr. 1-2, februar 2007 [redaktionelt forord ved Torben Bo Jansen her].
 • Carsten Sestoft (2007): "Giv kejseren, hvad kejserens er - om problemerne i forskningspolitikken for humaniora og samfundsvidenskab", Gjallerhorn. Tidskrift for professionsuddannelserne, nr. 5, s. 10-15. (pdf; kopi).
 • Krejsler, John (2006): “Discursive Battles about the Meaning of University: the case of Danish university reform and its academics”, European Educational Research Journal 5 (3-4): 210-220. [*1]
 • Peter Brink Andersen (2006): An Insight into Ideas Surrounding the 2003 University Law - Development contracts and management reforms. Working Papers on University Reform (Danish University of Education, November 2006), Working Paper 4. [*1]
 • Peter Brink Andersen (2003): Forskningsledelse i en forskningspolitisk kontekst, Udviklingskontrakter og ledelsesformer på danske universiteter. Rapport fra Analyseinstitut for forskning [old link: http://www.afsk.au.dk], 2003/10. [pdf (fra archive.org), arkivets kopi]
 • Jørgen Grønnegård Christensen og Thomas Pallesen (2003): Ledelse og administration på universiteter og forskningsinstitutioner. Institut for Statskundskab, Århus Universitet. (Tilgængelig 2008 på dette link; arkivets kopi). Publ. i: Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2003, s. 115-139.
 • Niels Mejlgaard, Kaare Aagaard & Karen Siune (2002): Politik og forskning. Forskningspolitik mellem autonomi og heteronomi. Rapport fra Analyseinstitut for Forskning. 2002/8. [old link: http://www.afsk.au.dk] (pdf (fra archive.org), arkivets kopi).
 • Staff Callewaert (1997): "The Idea of a University", in: I. Nilsson & L. Lundahl, (eds.): Teachers, curriculum and policy: Critical perspectives in educational research. Festskrift til Daniel Kallos. Umeå University, Department of Education. p. 181-199. (pdf).
 • Pedersen, Mogens N. (1977): "The Danish University between Millstones", Minerva 15 (3-4): 335-376. (pdf file)
[*1] a publication from the research project New Management, New Identities? Danish University Reform in an International Perspective, 1.2004 - 01.11.2008, at DPU (see project home page and publications and working papers).

3 - (b) Analyser af globalisering og markedsgørelse af de højere uddannelser:
 • Susan Wright and Tor Halvorsen (2008): "Editorial: Bologna and Beyond?", Learning and Teaching 1(2): v-xii. [print ISSN 1755-2273, online 1755-2281] (pdf).
 • Ole Henckel interviewed by Susan Wright (2008): “The Bologna process: a voluntaty method of coordination and marketisation?” Teaching and Learning vol. 1(2): 1-24 (pdf picture scan)
 • Andreas Fejes (2008): "Standardising Europe: The Bologna Process and new modes of governing", Learning and teaching 1(2): 25-49. (pdf)

3 - (c) Litteratur om akademisk frihed, herunder forskningsfrihed m.v.:
 • Temanummer om forskningsfrihed af Magasinet Humaniora, nr. 2, 2009 (indholdsfortegnelse og pdf-kopi, se her).
 • Omfattende bibliografi udarbejdet af Terence Karran om akademisk frihed, 2009 version, med over 1000 henvisninger, kan downloades som pdf fra: eprints.lincoln.ac.uk/1763/
 • Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. NOU Norges offentlige utredninger 2006: 19. (Utredning fra et utvalg oppnevnt av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 14. oktober 2005. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 2. oktober 2006). (oprindeligt link) (arkivets kopi). [god indføring i emnets mange dimensioner og interessante konkrete forslag i kap.6 (red.)]
 • Ingrid Stage (2008): "On academic freedom and freedom of expression", Magisterbladet nr. 11, 20. juni 2008 (speech at the ConCrit - constructive criticism - conference in Bologna May 16-17, 2008) (arkivets kopi).
 • Niels Kærgård, m.fl. (2007): Forskning- og ytringsfriheden på universiteterne. Forskningspolitisk Årsmøde 2007. Forskningspolitisk Udvalg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. (oprindeligt link) (arkivets kopi) [også omtalt ovenfor]

***
4 - Fagbøger, monografier, lærebøger, antologier

Martha S. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. [omtalt her i arkivet] [In this short and powerful book, celebrated philosopher Martha Nussbaum makes a passionate case for the importance of the liberal arts at all levels of education. ... Drawing on the stories of troubling--and hopeful--educational developments from around the world, Nussbaum offers a manifesto that should be a rallying cry for anyone who cares about the deepest purposes of education.]

Brett de Bary (ed.): Universities In Translation: The Mental Labour Of Globalization. Hong Kong: Hong Kong University Press 2010. [This volume breaks new ground in making university reform the topic of a multilingual symposium. It takes global transformation of the university in the age of informatic capital as an urgent question for practitioners of both translation and critical theory. Prominent scholars writing from sites as dispersed as Seoul, Merida, Paris, and Moscow address issues such as the emergence of cognitive capitalism, neo-colonialism and the hegemony of academic English, academic freedom, and the rise of new, exploitative regimes of self-management that have implicated the university in a profound reorganization of labor dissolving distinctions between the "mental" and "manual." Essays in the book deal with university restructuring across multiple national and disciplinary boundaries. It brings together critical perspectives on university reform produced by scholars from China, France, Germany, Hong Kong, Korea, Mexico, Russia, Singapore, Taiwan, and the United States. The book should appeal to a general readership in the humanities, as well as to an international readership of scholars concerned about the university and the commercialization of higher education. Contributors: Gil Anidjar, Steffan Igor Ayora Diaz, Brett de Bary, Philippe Bonin, Cao Li, Eric Cheyfitz, Wendy Hui Kyong Chun, Helmut Dubiel, Laurent Dubreuil, Goh Byeong-Gwon, Iwasaki Minoru, Andrew Jewett, Kang Nae-hui, Daniel Won-gu Kim, Ko Mi-Sook, Dominick LaCapra, Lee Seok-Won, Lei QiLi, Risa L. Lieberwitz, Ding-tzann Lii, Ma Hongnan, Alberto Moreiras, Meaghan Morris, Yann Moulier Boutang, Helen Petrovsky, Naoki Sakai, Eric Savoth, Ukai Satoshi, Gabriela Vargas-Cetina, Gavin Walker, C. J. W.-L. Wee. Brett de Bary is Professor of Asian Studies and Comparative Literature at Cornell University.]

Claus Emmeche og Jan Faye (red.) 2010: Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. [omtalt her]

Jens Erik Kristensen, Kim Elstrøm, Jens Viggo Nielsen, Mads Pedersen, Bjarne Vind Sørensen og Henrik Sørensen (red.) 2007: Ideer om et Universitet. Det moderne universitets idehistorie fra 1800 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag. [med tekster af Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, Thomas Huxley, Hermann von Helmholtz, Max Weber, Abraham Flexner, Karl Jaspers, Jürgen Habermas, Michael Gibbons, Katrin Käufer og Claus Otto Scharmer] (se anmeldelser her).

Henry Etzkowitz, 2007. MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. London: Routledge. [“a timely and authoritative book that analyses the transformation of the university's role in society as an expanded one involving economic and social development as well as teaching and research. The Massachusetts Institute of Technology invented the format for university-industry relations that has been copied all over America and latterly the rest of the world. This excellent book shows that the ground-breaking university-industry-government interactions have become one of the foundations of modern successful economies.”]

Daniel S. Greenberg, 2007. Science for Sale: the Perils, Rewards, and Delusions of Campus Capitalism. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. ["acclaimed journalist Daniel S. Greenberg reveals that campus capitalism is more complicated—and less profitable—than media reports would suggest. While universities seek out corporate funding, news stories rarely note that those industry dollars are dwarfed by government support and other funds. Also, while many universities have set up technology transfer offices to pursue profits through patents, many of those offices have been financial busts. Meanwhile, science is showing signs of providing its own solutions, as highly publicized misdeeds in pursuit of profits have provoked promising countermeasures within the field. But just because the threat is overhyped, Greenberg argues, doesn’t mean that there’s no danger. From research that has shifted overseas so corporations can avoid regulations to conflicts of interest in scientific publishing, the temptations of money will always be a threat, and they can only be countered through the vigilance of scientists, the press, and the public."] (a review here)

David B. Resnik, 2006: The Price of Truth. How money affects the norms of science. Oxford University Press. ["Unbridled pursuit of financial gain in science can undermine scientific norms, such as objectivity, honesty, openness, respect for research participants, and social responsibility. Resnik examines some of the important and difficult questions resulting from the financial and economic aspects of modern science. How does money affect scientific research? Have scientists become entrepreneurs bent on making money instead of investigators searching for the truth? How does the commercialization of research affect the public's perception of science? Can scientists prevent money from corrupting the research enterprise? What types of rules, polices, and guidelines should scientists adopt to prevent financial interests from adversely affecting research and the public's opinion of science? "]

Seth Shulman, 2006: Undermining Science. Suppression and Distortion in the Bush Administration. Berkeley: University of California Press. [Shulman, an investigative journalist, shows how the Bush administration has systematically misled Americans on a wide range of scientific issues affecting public health, foreign policy, and the environment by ignoring, suppressing, manipulating, or even distorting scientific research. It is the first book to focus exclusively on how this issue has played out during the Presidency of George W. Bush and the first to comprehensively document his administration's abuses of science. It covers: * The Bush administration's abuse and misuse of science in areas including stem cell research, AIDS prevention, environmental protection, the Iraq war, the teaching of evolution, and global warming; * The administration's use of political litmus tests in selecting administrators for science-based agencies and in selecting scientists on federal advisory committees; * The dangerous consequences of the Bush administration's war on science for the caliber and integrity of the nation's scientific research. ]

Dan Agin, 2006: Junk Science. How politicians, corporations, and other hucksters betray us. New York: Thomas Dunne Books. [on government, industry, and faith groups that twist science for their own gain. (...) Agin offers a response – a stinging condemnation of the egregious and constant warping of science for ideological gain. In this provocative, wide-ranging, and hard-hitting book, Agin argues from the center that we will pay a heavy price for the follies of people who consciously twist the public's understanding of the real world. (...) exposes the data faking, reality ignoring, fear mongering, and outright lying that contribute to intentionally manufactured public ignorance. Book sections: 'Buyer Beware' (genetically modified foods, aging, and tobacco companies)--'Medical Follies' (chiropractics, health care, talk therapy)--'Poison and Bombs in the Greenhouse' (pollution, warfare, global warming)--'Religion, Embryos, and Cloning'--'Genes, Behavior, and Race'.]

Chris Mooney, 2005: The Republikan War on Science. New York: Basic Books. ["Mooney uses interviews and old-fashioned document-digging to explain how, over two decades, right-wing politicians built institutions designed to discredit working scientists; how some energy companies have allied themselves with powerful Republicans (...) to block or reverse U.S. steps to curb global warming; and how the present administration defies expert consensus on climate change, on mercury pollution, even on how to read statistics. Mooney tracks Bush White House efforts to spread misinformation about stem cells; the work of religious right regulators (...) in restricting access to birth control; and the attempts of the Discovery Institute (and other think tanks linked to the Bush base) to fight the teaching of evolution. In the past five years, many formerly apolitical physicists, biologists and doctors have come to believe there is a "pattern" of science abuse under Bush, a push back against the methods of science itself. (...) Mooney's very readable, and understandably partisan, volume is the first to put the whole story, thoroughly documented, in one place." (Amazon)]

Jennifer Washburn, 2005: University, Inc.: The Corporate Corruption of American Higher Education. New York: Basic Books. [omtalt her i arkivet] ["Washburn's coup de grace is to show that even private industrial leaders and economic pragmatists like Alan Greenspan have begun to criticize the decline of traditional liberal arts education and the rise of the corporate university as economically and socially disastrous. Washburn offers a few modest and thoughtful prescriptions for saving higher education, but this book is more likely to be read for the illnesses it lucidly diagnoses." (from Amazon)]

Goger L. Geiger, 2004: Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox of the Marketplace. Stanford, California: Stanford University Press. [“Market forces have profoundly affected the contemporary research university's fundamental tasks of creating and disseminating knowledge. They arguably have provided American universities access to greater wealth, better students, and stronger links with the economy. Yet they also have exaggerated inequalities, diminished the university's control over its own activities, and weakened the university's mission of serving the public. Incorporating twenty years of research and new data covering 99 research universities, Knowledge and Money explains this paradox by assessing how market forces have affected universities in four key spheres of activity: finance, undergraduate education, primary research, and participation in regional and national economic development. --The book begins by chronicling how universities have enlarged revenues by optimizing tuitions, and how they have managed these funds. It reveals why competition for the best students through selective undergraduate admissions has led to increased student consumerism and weakened university control over learning. The book also explains why research has become an increasingly autonomous activity within the university, expanding faster than class instruction or faculty resources. Finally, it shows how the linkage of research to economic development has engendered closer ties with industry and encouraged the commercialization of knowledge.”]

Sheila Slaughter & Gary Rhoades, 2004: Academic Capitalism and the New Economy. Markets, State, and Higher Education. Baltimore: John Hopkins University Press. [Teorien om akademisk kapitalisme er bl.a. anvendt af sociologer, som omtalt i arkivet her. -- "higher education scholars Slaughter and Rhoades detail the aggressive engagement of U.S. higher education institutions in the knowledge-based economy and analyze the efforts of colleges and universities to develop, market, and sell research products, educational services, and consumer goods in the private marketplace. Slaughter and Rhoades track changes in policy and practice, revealing new social networks and circuits of knowledge creation and dissemination, as well as new organizational structures and expanded managerial capacity to link higher education institutions and markets. They depict an ascendant academic capitalist knowledge/learning regime expressed in faculty work, departmental activity, and administrative behavior. Clarifying the regime's internal contradictions, they note the public subsidies embedded in new revenue streams and the shift in emphasis from serving student customers to leveraging resources from them."]

Hans Fink, Peter C. Kjærgaard, Helge Kragh & Jens Erik Kristensen, 2003: Universitet og Videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik.
København: Hans Reitzel. [Lærebog i 'fagets videnskabsteori'; gennemgamg af universitetsformernes historie og af universitetets værdigrundlag og forskningsetik. Behandler spørgsmål som universitetets idé og idealer, forholdet mellem forskning og undervisning, universitetets idéhistorie, almen videnskabsteori, videnskabelighed på henholdsvis det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige og det humanistiske fakultet samt spørgsmål om videnskabelig uredelighed og forskerens ansvar.]

Derek Bok, 2003.
Universities in the Marketplace. The Commercialization of Higher Education. Princeton, N.J.: Princeton University Press. [omtalt her i arkivet] ["Is everything in a university for sale if the price is right? In this book, one of America's leading educators cautions that the answer is all too often "yes." Taking the first comprehensive look at the growing commercialization of our academic institutions, Derek Bok probes the efforts on campus to profit financially not only from athletics but increasingly, from education and research as well. (...) He discusses the dangers posed by increased secrecy in corporate-funded research, for-profit Internet companies funded by venture capitalists, industry-subsidized educational programs for physicians, conflicts of interest in research on human subjects, and other questionable activities.]

No comments:

Post a Comment