Wednesday, April 13, 2011

Dansk Journalistforbund lukker blog og arkiv

Forskningspolitisk Arkiv 2.0,
den 13. april, 2011.

Dansk Journalistforbund lukker Forskningspolitisk Arkiv
Danske journalister lever stadig i 1900-tallets forståelse af "ophavsret" fra tiden før internettets frie udveksling af information. Journalistforbundet tvinger bloggen Forskningspolitisk Arkiv til at lukke, men arkiv-bloggen genopstår i ny skikkelse på dette site.

af Curt Hansen

Forhistorien er som følger. I 2007 oprettede jeg som universitetsansat forsker en blog, med det formål kritisk at diskutere de indsnævringer af forskningsfriheden og den medindflydelse, som det videnskabelige personale efter universitetsloven fra 2003 blev frataget, da man indførte en topstyret business-model for universiteterne. Jeg valgte at optræde under pseudonymet Curt Hansen, da jeg nu var underlagt et management-regime, som ikke ønsker at se universitetsledelsens beslutninger diskuteret frit og kritisk. Bloggen døbtes Forskningsfrihed? og som et supplement oprettede jeg et arkiv, Forskningspolitisk Arkiv, også på blog-form, der skulle understøtte diskussioner med materiale fra den forskningspolitiske debat. Et videre formål var at få sat de voldsomme ændringer, der i de år skete med det danske samfunds universiteter, på begreb.
Jeg trak mig ret hurtigt som redaktør for Forskningsfrihed? (hvis URL var professorvaelde.blogspot.com), da der var stemning for at undgå en anonym redaktør, men valgte selv at forblive anonym og fastholdt rollen som redaktør af arkivet (der – nok lidt forvirrende – bar URL'en forskningsfrihed.blogspot.com). Arkivet anså jeg for vigtigt som led i bestræbelsen på at skærpe den politiske interesse for forskning og universiteter, som i Danmark er et relativt forsømt politikområde blandt de politiske partier; og hvor ret få aviser skrev kritisk om universiteterne på det tidspunkt, endsige havde journalister med noget dybere kendskab til uddannelse og forskning.

Så vidt forhistorien. Mit arbejde som redaktør af arkivet har hovedsageligt bestået i at følge med i de historier, medierne bragte frem af forskningspolitisk relevans, men også fra andre kilder tilgængeliggøre materiale af relevans for forståelse af universiteternes særlige rolle i det danske samfund – nemlig at uddanne kandidater til højeste videnskabelige niveau, og forske frit i de emner, som de enkelte fag betragter som videnskabeligt set afgørende, uden hensyn til særlige politiske, økonomiske eller religiøse interesser.
Arbejdet med via arkivet at videreformidle og organisere denne information, med eksplicit angivelse af tilgængelige kilder (forfatternes navne, publikationssted og -tid m.v.), er desværre nu stødt ind i et paradigme for ophavsret, som i mine og formentlig i de fleste internetbrugeres øjne hører en svunden tid til.
Det stod klart for mig, da jeg modtog følgende henvendelse fra en af de journalister fra Jyllandsposten, der i januar modtog Cavlingprisen (for "ydmyghed, grundighed og ordentlighed" i samtaler med danske Afganistan-soldater). Citat:
Fra: Asger Thorbjørn Westh
Dato: 8. mar. 2011 15.21
Emne: Vedr. krænkelse af ophavsretten
Til: "curthansen2 [at] gmail.com" , "emmeche [at] nbi.dk"

København d. 8. marts 2010

Kære Claus Emmeche og Curt Hansen

Jeg er blevet opmærksom på, at der på hjemmesiden http://forskningsfrihed.blogspot.com/2011/02/penkowa-sagen-arkivets-oversigt.html
er offentliggjort i alt syv artikler om Penkowa-sagen, skrevet af undertegnede:

http://forskningsfrihed.blogspot.com/2011/03/en-vrre-affre.html
http://forskningsfrihed.blogspot.com/2010/11/nar-uredeligheden-frister.html
http://forskningsfrihed.blogspot.com/2011/03/politiet-skal-ransage-penkowas-kontor.html
http://forskningsfrihed.blogspot.com/2011/02/formand-for-forskningsrad-kritiserer.html
http://forskningsfrihed.blogspot.com/2011/02/penkowas-advokat-raser.html


Det er sket uden min eller Morgenavisen Jyllands-Postens tilladelse og er ifølge Dansk Journalistforbunds advokat en klar krænkelse af ophavsretten.
Da I står anført som hhv. redaktør på siden og som den person, der har uploadet artiklerne, skal jeg derfor bede jer/redaktionen af den pågældende hjemmeside om øjeblikkeligt at fjerne samtlige artikler af undertegnede.
Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at avisen forbeholder sig ret til at gøre et økonomisk krav gældende.
Såfremt, at du/I måtte have spørgsmål, kan tillidsmand Bo Jørgensen kontaktes på tlf. 33 30 81 76

Med venlig hilsen
Asger
Journalist Asger Westh
Indlands- og reportagegruppen
MORGENAVISEN Jyllands-Posten
Rådhuspladsen 37
DK-1785 København V.
T: (+45) 33 30 30 30
F: (+45) 33 30 80 01
E: asger.westh@jp.dk
W: www.jp.dk

Citat slut. Der fulgte kort tid efter et svar fra redaktøren af Forskningsfrihed? Claus Emmeche, som klargør forholdet mellem de to blogs (at de er uafhængige og har hver sin redaktør). Jeg når pga. travlhed ikke selv at svare, før næste henvendelse ankommer i form af følgende brev, citat:

4. apr 11

Curt Hansen
Pr. mail: curthansen2@gmail.com

Vedr. medlem Asger Westh - krænkelse af ophavsret - sagsid - 130174

Dansk Journalistforbund retter henvendelse til dig, da forbundet er blevet gjort opmærksom på, at der på din hjemmeside www.forskningsfrihed.blogspot.com kan konstateres, at der i meget stort omfang befinder sig materiale produceret af forbundets medlemmer.
Hvis der ikke er opnået konkret tilladelse til dette fra hver enkelt journalist, så er det en overtrædelse af journalistens og avisens ophavsret.

På den baggrund skal forbundet opfordre til, at alle artikler, som du ikke har rettigheden til at publicere, fjernes fra www.forskningsfrihed.blogspot.com øjeblikkeligt og senest torsdag den 7. april 2011.

Hvis ikke dette sker, risikerer ejeren af hjemmesiden at blive mødt med erstatningskrav af en betydelig størrelse – og din hjemmeside kan desuden blive lukket ved henvendelse til Blogspot.com.

På hjemmesiden www.forskningsfrihed.blogspot.com er der gengivet syv artikler, som er skrevet af vort medlem Asger Westh.

Artiklernes titel er: "Penkowa advokat raser" (den 9. februar 2011), "Politiet skal ransage Penkowas kontor" (den 4. marts 2011), "Frygt for snyd med forskning" (den 5. december 2010), "En værre affære" (den 6. marts 2011), "Helge Sander i søgelyset" (den 10. fenbruar 2011), "Jeg fortryder intet" (den 10. februar 2011) samt "Topforskere i clinch med Sander" (den 12. februar 2011).

Artiklerne er oprindeligt udgivet af Jyllands-Posten.

Gengivelsen er sket uden Asger Westh's tilladelse. Dette er i strid med ophavsretsloven § 2.

Det er krænkende for Asger Westh's journalistiske anseelse, at hans artikler optræder i en sammenhæng, hvor offentligheden kan forledes til at tro, at han deler hjemmesidens synspunkter, hvilket ikke er tilfældet. Ophavsretsloven § 3, stk. 2 er således overtrådt.

Gengivelsen af artiklen falder ikke ind under loven om undtagelsesbestemmelser, § 12 om ret til kopiering til privat brug og § 22 om ret til at citere.

Som følge af ovennævnte overtrædelse af ophavsretloven rejses herved krav om vederlag i medfør af ophavsretloven § 83.

Kravet er blevet fastsat til kr. 1.000,00 pr. artikel – i alt kr. 7.000,00, som er at betragte som vederlag.

Asger Westh har selv sendt krænkelsesmail af 8. marts 2011. Kopi af mailen vedhæftes.

Da Curt Hansen ikke har reageret på vort medlems henvendelse, er Dansk Journalistforbund indtrådt i sagen som mandatar for Asger Westh. Al fremtidig korrespondance skal derfor gå gennem Dansk Journalistforbund.

Dansk Journalistforbund fastholder, at Curt Hansen er forpligtet til at betale Asger Westh og opfordrer hermed Curt Hansen til betaling af det fulde krav. Desuden opfordrer forbundet Curt Hansen til at fjerne Asger Westh's artikler øjeblikkeligt og senest den 7. april 2011.

Betaling kan ske pr. check eller på konto (reg. nr. ... konto nr. ...), og betalingen skal mærkes: Vedr. Asger Westh – sagsid 130174.

Såfremt betalingen ikke er modtaget inden 10 dage fra dags dato, vil sagen blive overdraget til Dansk Journalistforbunds advokater med henblik på retlig gennemførelse af kravet. Herved må Curt Hansen påregne at blive påført omkostninger.

Med venlig hilsen
Dansk Journalistforbund

Mette Jørgensen
Citat slut. Jeg svarede herpå til journalistforbundet samme dag, den 4. april, citat:

Kære Mette Jørgensen,

tak for det vedhæftede brev. Jeg har fjernet brødteksten af din klients artikler fra arkivet og - af historiske og forskningsmæssige hensyn - bibeholdt korte indledningscitater og litteraturhenvisninger til de pågældende tekster.

Hvis din klient mener, at offentligheden kan forledes til at tro, at forfatterne til tekster i arkivet deler arkivarens personlige synspunkter, er jeg bange for at han undervurderer den almindelige læser, og misforstår det generelle formål med arkiver.

Claus Emmeche bad mig om, på arkivets website at indskærpe forskellen på arkivet og den blog (Forskningsfrihed?) som han redigerer. Jeg har efterkommet hans ønske og beklager, hvis dette fra starten har kunnet give anledning til misforståelse.

Jeg beklager endvidere at svare relativt sent, men jeg har ganske enkelt haft meget travlt.

Mvh,
Curt Hansen

Citat slut. Herpå modtog jeg denne email fra journalistforbundet, den 12. april, citat:

Til Curt Hansen

Tak for din mail. Jeg har overtaget sagen fra min kollega Mette Jørgensen.

Du oplyser at du vælger at fjerne en del af Asger Westh’s artikler og bibeholde ”korte indledningscitater”. Dette anser Dansk Journalistforbund ikke for at være tilstrækkeligt.
Ophavsretsloven tillader alene anvendelse af værker med ophavsmandens samtykke. Efter ophavsretslovens § 22 kan der dog citeres i det omfang det er nødvendigt og sker i overensstemmelse med god skik. Det forudsættes at et citat indgår i et andet værk. Som det synes at fremstå på hjemmesiden indgår citaterne ikke i andre værker skabt af dig eller andre. Umiddelbart synes din fremgangsmåde at skabe en samling af citater. Det fremgår udtrykkeligt af den juridiske litteratur at ophavsretslovens § 22 ikke kan anvendes til dette.
Dansk Journalistforbund fastholder derfor, at du skal fjerne Asger Westh’s artikler fuldstændigt og omgående jf. tidligere skrivelse.

Som tidligere påpeget gælder ovenstående juridiske omstændigheder for ALT ophavsretligt beskyttet materiale på hjemmesiden. Dansk Journalistforbund har konstateret at der på hjemmesiden er et meget stort arkiv af avisartikler. Det har formodningen i mod sig at du har tilladelse til at anvende disse artikler. Dansk Journalistforbund skal derfor opfordre til at avisartiklerne fjernes straks eller at hjemmesiden lukkes midlertidigt til artiklerne er fjernet.
For en god ordens skyld skal Dansk Journalistforbund oplyse at omfanget af arkivet kan medføre et økonomisk krav af en betragtelig størrelse. Fjernes artiklerne ikke straks, tager forbundet forbehold for at inddrage blogspot og redaktionen af bloggen forskningsfrihed som medansvarlige for krænkelsen.

Det bedes bekræftet og dokumenteret senest torsdag 14. april 2011 kl. 12 at der ikke længere er adgang til artiklerne på hjemmesiden.
Skulle der være spørgsmål til dette står jeg til rådighed.

Med venlig hilsen/Yours faithfully
Christian Dølpher
Juridisk konsulent/Legal Advisor
+45 3342 8046
Dansk Journalistforbund
medier og kommunikation
The Danish Union of Journalists
Gammel Strand 46
1202 København K
Danmark
+45 3342 8000
journalistforbundet.dk
citat slut.

Forbundets fremturen i udvekslingen ovenfor er således baggrunden for at www.forskningsfrihed.blogspot.com (arkivets version 1) fra dags dato lukkes som åbent website og gøres til et internt site for et mere eksklusivt, "privat" publikum.
Det er således lykkedes Dansk Journalistforbund at lukke, dvs. udgrænse fra det offentlige rum, et website, som ellers har fungeret godt som redskab til dokumentation og videre bearbejdelse af nyhedsstrømmen indenfor forskningspolitik.

Vi kaster dog hverken håndklædet i ringen eller henfalder til ledighed:
 • Vi vil fortsat søge at gøre dele af indholdet i version 1 tilgængeligt her på version 2.0 indenfor rammerne af det 20. århundredes ophavsretslovgivning.
 • Vi vil arbejde videre her på version 2.0 med at linke til aktuelt materiale i den forskningspolitiske debat.
 • Vi vil fortsat udbygge og strukturere tekstsamlingen, inkl. journalistiske artikler i det lukkede arkiv (version 1), som nu vil få en langt mere begrænset læserskare. Skulle opretsloven i det 21. århundrede gøres tidssvarende, vender vi tilbage.
 • Endelig vil vi arbejde for at genopbygge den krænkende parts, Asger Wesths og Jyllands-Postens journalistiske anseelse, som den her omtalte hændelse måske ikke ligefrem har bidraget til at øge.
[se også denne opfølgende artikel (red.)]

3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. En journalist sendte mig følgende kommentar:

  "Som journalist er det dybt beskæmmende at opleve både Asger Wesths og DJ's fremfærd i denne sag overfor et non-profit og i mine øjne tiltrængt idealistisk initiativ. Men i den udstrækning det kan leve videre, vil jeg gerne "abonnere" på tjenesten, som jeg har haft stor nytte af i mit arbejde som journalist på "(...).

  Tak for støtten! Det gamle arkiv fortsætter som en lukket tjeneste: Man sender en mail til mig på curthansen2 [at] gmail.com og beder om adgang.

  ReplyDelete